Mežvidi jaunumi

3D fotogrammetrijas pielietošana un energoefektivitāti veicinošu inovāciju ieviešana optimālāku vides apstākļu nodrošināšanai vertikālajā lauksaimniecībā

3D fotogrammetrijas pielietošana un energoefektivitāti veicinošu inovāciju
ieviešana optimālāku vides apstākļu nodrošināšanai vertikālajā lauksaimniecībā

Projekta Nr. 22-00-A01612-000018

Projekta vadošais partneris: SIA Broccoli
Projekta sadarbības partneri: Rīgas Tehniskā universitāte, SIA Bulduru Dārzkopības vidusskola,
SIA ADDO Energy, biedrība “Mežvidu lauksaimniecības un tehnoloģiju parks”.

Projekta trešajā pusgadā (09.2023.-02.20234.), projekta partneri ir strādājuši pie sekojošu
aktivitāšu īstenošanu:
• Aprīkojuma, tehnoloģiju un materiālu iegāde:
Pārskata perioda ietvaros tika iegādāti vairāki LED apgaismojuma risinājumi atbilstoši iepriekš
veiktajām cenu aptaujām.
• Kultūraugu monitoringa veikšana kontrolētos apstākļos bāzes datu ieguvei un
datubāzes izveidei:
Tika veikti eksperimenti, kuros tiek uzturēti iepriekš noteikti klimatiskie parametri, kā arī
nostabilizēta parametru nodrošināšana. Līdz pārskata perioda beigām ir izdevies iegūt
nozīmīgas datu kopas no audzēšanas datiem no dažādiem LED apgaismojuma tipiem. Ir izdarīti
pirmie, uz datiem balstīties, secinājumi par optimāliem audzēšanas apstākļiem. Iegādātie
sensori tika saslēgti, lai veidotu sensoru kartes monitoringa datu ieguvei. Norisinājās darbs pie
signālu stabilitātes nodrošināšanas un iegūto attēlu kvalitātes stabilizēšanas, kā arī visu
izvietoto sensoru darbības optimizācijas vai apstākļu novēršanas, kas traucē kvalitatīvu datu
iegūšanai.
• Algoritmu izstrāde iegūto datu kopu apstrādei:
Apkopojot datus, kas iegūti no sensoriem un kamerām, ir izveidoti mākslīgā interneta
algoritmi. Tomēr izvēlētās datu apstrādes platformas dēļ, ir jāveic darbs pie algoritmu
modifikācijas, lai uzlabotu attēlu pārveidošanas procesu.
• Mākslīgā apgaismojuma tehnoloģiju uzlabojumi:
Pārskata periodā tika uzsākta mākslīgā apgaismojuma piemērotības testēšana, t.sk. ir izveidoti
gaismas atdeves jeb intensitātes kartes izveidotajos plauktos. Veicot audzēšanas ciklus, tiek
izdarīti secinājumi, lai nākamajā ciklā veiktu uzlabojumus apgaismojuma nodrošināšanai.
• Ietekmes novērtējums pēc mākslīgā apgaismojuma tehnoloģiju uzlabojumiem:
Mākslīgā apgaismojuma ietekme tika novērtēta, veicot dažādus mērījumus augiem. Pirmie
testi ir devuši būtiskas atziņas, kas jāpārbauda turpmākajos eksperimentos.
• Elektroenerģijas patēriņa uzlabošanas risinājumi:
Eksperimentu norises vietā tika uzstādīti elektrisko savienojumu prototipi, kas paredzēti
efektīvākai LED un pārējo sistēmu darbībai. Papildus ir uzstādīti jaudas patēriņa IoT sensori -
apgaismojuma patēriņa monitoringam. Tiek turpināts darbs pie datu ieguves, secinājumu
iegūšanai.
• Ietekmes novērtējums pēc elektroenerģijas patēriņa uzlabošanas risinājumu
ieviešanas:
Izveidotie sensoru testēšana turpinās laboratorijas apstākļos, lai nodrošinātu korektas
informācijas iegūšanu audzēšanas apstākļos. Rezultāti no reālās vides tiks iegūti nākamajā
pārskata periodā.

• Izstrādāto risinājumu testēšana, monitorings un analīze siltumnīcas apstākļos:
Ir izvēlēts testa augs uz kura vislabāk veikt novērojumus. Eksperimentālais darbs tiks uzsākts
nākamajā pārskata periodā
• Izstrādātā mākslīgā intelekta algoritma testēšana kontrolētos apstākļos ar citām
kultūraugu šķirnēm:
Sākotnēji izvēlētā augu suga, pēc eksperimentālo datu analīzes, tika atzīta par nepiemērotu
mērķim, tāpēc eksperimenti tiks atkārtoti ar citu sugu.
Projekta tiek īstenots ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014.-2020. gadam 16. pasākuma „Sadarbība” 16.1. apakšpasākuma "Atbalsts Eiropas
Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas
darba grupu projektu īstenošanai" atbalstu.
Projekta attiecināmās izmaksas ir 370 780,99 Eur, no tiem publiskais finansējums 333 702,89 Eur
apmērā. Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas
Komisijas tīmekļa vietnē - http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-
2020/index_lv.htm
3D fotometrijas